Armosa Netherlands B.V.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, zowel op de offerte als acceptatie ervan als op de totstandgekomen overeenkomsten (inclusief vervolgorders).

1.2 In deze voorwaarden wordt met de koper aangeduid al diegenen die met Armosa Netherlands B.V., hierna te noemen PST in onderhandeling treden en/of overeenkomsten aangaan met betrekking tot door PST te leveren goederen of diensten ook indien het meerdere (rechts)personen tegelijk zijn.

1.3 Toepassing van eigen voorwaarden van de koper of andere voorwaarden wijst PST uitdrukkelijk van de hand.

1.4 Afwijkingen van de algemene voorwaarden binden ERC slechts en voor zover deze door PST schriftelijk zijn aanvaard.

1.5 Indien enige bepaling in de met PST gesloten overeenkomst rechtsgeldigheid zou ontberen, dan heeft PST het recht om daarvoor in de plaats te stellen een, gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval, voor koper niet onredelijk bezwarende bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Offertes gelden, tenzij anders overeengekomen, voor een periode van 30 dagen.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand door een daartoe strekkende opdracht van de koper of door aanvaarding van de koper van een door PST uitgebrachte offerte binnen de in het eerste lid genoemde periode. Opdrachten van koper binden PST pas nadat en voor zover zij door PST zijn bevestigd.

2.3 De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper binnen 3 dagen na verzending van die bevestiging schriftelijk kenbaar maakt dat dit niet het geval is. In dat geval is geen overeenkomst tot stand gekomen.

2.4 Voor diensten en werkzaamheden waarvoor noch een offerte,

noch een opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.5 Mondelinge uitlatingen, toezeggingen, en afspraken van en met ondergeschikten, agenten, vertegenwoordigers, tussenpersonen, hulppersonen, wederverkopers en dergelijke binden PST niet dan en nadat en voor zover door PST schriftelijk bevestigd.

2.6 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen hem PST de koper zijn overeengekomen.

3. Prijzen

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen omvatten de prijs voor de goederen exclusief BTW en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten en ook exclusief de verpakkings-, verladings-, vervoers- en verzekeringskosten.

3.2 In geval de overeenkomst bepaalt dat de prijs in buitenlandse valuta betaald moet worden, geldt de hoogste valutakoers van de offertedatum. Indien evenwel de koers op de datum waarop moet worden betaald met meer dan 3% afwijkt van de koers op de offertedatum, heeft PST het recht om haar prijzen aan te passen.

3.3 Indien de prijzen van grondstoffen of halffabricaten voor de verkochte goederen voor aflevering stijgen, is PST gerechtigd de

prijsverhoging aan de koper door te berekenen. Voor zover de prijsstijging binnen een periode van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt heeft koper het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na schriftelijke mededeling van de prijsverhoging te ontbinden. Dit geldt niet indien in- of uitvoerrechten en of andere rechten of belastingen die in verband met de verkochte goederen of grondstoffen of halffabricaten verschuldigd zijn, worden verhoogd.

4. Betaling, verplichtingen koper

4.1 De koper zal het gehele door hem verschuldigde bedrag, of in geval van vooruitbetaling het restant daarvan, contant of middels storting of overmaking binnen 30 dagen na factuurdatum aan PST voldoen, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

4.2 De koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag in mindering te brengen of te verrekenen in verband met een tegenvordering. 4.3 Alle betalingen dienen plaats te vinden in Nederland, in Nederlands geld, zonder recht van opschorting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.4 Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet stipt voldoet, is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is vanaf dat tijdstip een vergoeding wegens renteverlies verschuldigd gelijk aan het alsdan geldende promessedisconto van de Europese Centrale Bank te verhogen met 4%.

4.5 De eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, welke door PST worden gemaakt om de nakoming van de verplichtingen van de koper af te dwingen komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden bij voorbaat vastgesteld op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 226,89 zonder dat daarover bewijs behoefd te worden aangeleverd. Ze zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van de advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld, ongeacht of de koper daarvan op de hoogte is.

4.6 Bestaat de koper uit meer dan één natuurlijk of rechtspersoon, dan zijn die allen hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de koper.

4.7 Alle verplichtingen van de koper jegens PST zijn terstond opeisbaar ingeval de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel de koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd, in welk geval PST tevens het recht heeft gesloten overeenkomsten zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden en alle door PST geleverde goederen alsdan terug te nemen, het een en ander onverminderd het recht op vergoeding van door PST geleden schade ondermeer bestaande uit winstderving, transport- en opslagkosten, rente en dergelijke.

4.8 PST is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van een overeenkomst, te verlangen dat de koper ter zake van een opdracht vooruit betaalt of op andere wijze zekerheid stelt.

5. Levering

5.1 PST heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen op afgesproken tijdstip aan koper aan te bieden.

5.2 Overeengekomen dan wel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper nimmer recht op vergoeding van enige directe of indirecte schade, door hem of door derden geleden, tenzij er sprake is van grove schuld of nalatigheid van Armosa Netherlands B.V.

5.3 Indien koper, na ingebrekestelling, in verzuim blijft met het in ontvangst nemen en/of afnemen van de goederen, dan heeft PST het recht op kopers kosten en voor kopers risico naar bevind van zaken te handelen en eventueel tot opslag en verkoop over te gaan, onverminderd haar overige rechten. PST is niet verplicht de goederen langer dan 3 maanden voor koper te houden.

6. Eigendom en risico

6.1 Behoudens het gestelde onder 2 van dit artikel zal de eigendom en het risico voor de

goederen op de koper overgaan bij aflevering.

6.2 Alle geleverde goederen blijven echter uitsluitend eigendom van PST tot aan het moment waarop alle vorderingen – krachtens overeenkomst geleverde of nog te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, alsmede die wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten – van PST op de koper volledig door de koper zijn voldaan, ook indien voor betaling zekerheid is gesteld.

6.3 Onverminderd hetgeen in artikel 4 omtrent betaling is gesteld, is PST in geval de koper in gebreke blijft met betaling van enige opeisbare som, gerechtigd alle aan koper geleverde goederen terug te nemen. Koper geeft PST, dan wel de door PST aangegeven vertegenwoordigers, toestemming zijn bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaatsen et cetera met dat doel te betreden. De aan de terugname verbonden kosten zullen de koper in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname blijken te hebben.

6.4 de koper zal de geleverde goederen niet bezwaren, verwerken of vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht PST hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

6.5 Ter zake van vorderingen die (wellicht) niet onder het eigendoms-voorbehoud vallen, behoudt PST zich het recht voor tot het vestigen van een stilpandrecht op de verkochte en geleverde zaken. Koper verklaart bij voorbaat op eerste verzoek van PST aan de vestiging van een dergelijk stilpandrecht ten behoeve PST mee te werken.

7. Overmacht

7.1 De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd met de periode gedurende wij door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichtingen te voldoen. Met verhinderd wordt gelijkgesteld:

in ernstige mate bemoeilijkt. Indien de periode van overmacht twee maanden heeft geduurd, of met zekerheid zal duren, hebben beide partijen het recht (het restant van) de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Dit leidt niet tot schadeplichtigheid over en weer.

7.2 Van overmacht aan de zijde van PST is sprake, indien PST na het sluiten van een overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit die overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerigs belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van PST als bij derden, van wie PST de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van PST ontstaan. In geval van overmacht heeft PST het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

8. Klachten

8.1 Klachten van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting van koper niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van koper worden gebracht binnen de in dit artikel omschreven termijnen.

8.2 De koper dient bij de in ontvangstneming van de zaken te controleren of de zaken met de bestelling, c.q. de opdracht overeenstemmen.

8.3 Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken of beschadigingen, waaronder in ieder geval gerekend moeten worden manco’s, verkeerde opmaak, gewichten, aantallen of de emballage, moeten binnen één week na de in ontvangstneming aan PST ter kennis zijn gebracht. Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen 14 dagen nadat de koper het gebrek in redelijkheid heeft kunnen ontdekken aan PST ter kennis zijn gebracht. Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk

14 dagen voor de op de factuur vermelde vervaldag ter kennis van PST zijn gebracht.

8.4 De schadevergoedingsplicht van PST ter zake van ondeugdelijkheid van geleverde goederen, voor documentatie, verwerkings- en andere adviezen, begeleiding en inspectie, zal nimmer een bedrag te boven gaan gelijk aan het factuurbedrag van het geleverde waarvan de ondeugdelijkheid is bewezen. In geen geval is PST aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade hoe ook genaamd en uit welken hoofde ook geleden.

9. Ontbinding

Indien de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan zijn verplichtingen welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeien is PST, na in gebreke stelling, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper. Koper is aansprakelijk voor de door PST geleden schade. Tevens is PST gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist te ontbinden indien de koper in staat van faillissement wordt gesteld, surseance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. Koper is alsdan aansprakelijk voor de door PST geleden schade.

10. Slotbepalingen

10.1 Op de overeenkomst, de offerte en de daaruit voortvloeiende rechtsverhouding tussen PST en koper is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die voortvloeien uit die rechtsverhouding zullen worden beslist door de bevoegde rechter in de woonplaats van PST of, zulks naar keuze van PST, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de koper.

Schrijf je direct in voor onze nieuwsbrief